Školenia

Vyberte si z ponuky pripravovaných školení:

Základná odborná príprava - TECH

Zameranie:  Priemysel
Termín: 06. - 07.2.2018
Miesto konania: Krakovany pri Piešťanoch
Rozsah: 16 hod.


Odborná príprava v radiačnej ochrane

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Nariadenie vlády SR č. 340/2006 Z.z. a Vyhláška MZ SR č. 545/2007 Z.z. stanovujú požiadavky na odbornú spôsobilosť na činnosť vedúce k ožiareniu alebo na činnosť dôležité z hľadiska radiačnej ochrany. V súlade s uvedenou legislatívou musí odborný zástupca, pracovníci priamo riadiaci práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a ostatní zdravotnícki pracovníci absolvovať odbornú prípravu v radiačnej ochrane podľa druhu vykonávanej činnosti v danom rozsahu a obsahu. Odborný zástupca musí mať platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré získa po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti. Je zabezpečená formou špecializovaných kurzov v legislatíve danom rozsahu a obsahu.


Základné tématické okruhy vykonávanej odbornej prípravy

 • práca so stomatologickými röntgenovými prístrojmi
 • práca s diagnostickými röntgenovými prístrojmi v zdravotníctve
 • používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na zdravotníckych radioterapeutických pracoviskách
 • používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na pracoviskách nukleárnej medicíny
 • používanie röntgenových prístrojov pre kostnú dozimetriu
 • práca s diagnostickými röntgenovými prístrojmi vo veterinárnej praxi
 • používanie röntgen-fluorescenčných analyzátorov
 • vykonávanie montáže,údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia
 • dovoz, distribúcia a predaj zdrojov ionizujúceho žiarenia
 • používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na priemyselnú defektoskopiu
 • používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na karotážne práce
 • používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov na technických pracoviskách
 • používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov
 • používanie vysoko aktívnych rádioaktívnych žiaričov
 • preprava rádioaktívnych žiaričov, odpadov a rádioaktívnych kontaminovaných predmetov
 • vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia
 • vykonávanie osobnej dozimetrie
 • vykonávanie monitorovania na pracoviskách so zdrojmi žiarenia
 • meranie objemovej koncentrácie radónu a stanovenie radónového rizika
 • stanovenie obsahu rádioaktívnych látok v stavebných materiáloch
 • stanovenie rádioaktívnych látok vo vode
 • externý dodávateľ služieb