Služby

Skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia

Zabezpečenie a realizácia programov kvality pre rádiodiagnostiku

Preberacie skúšky, skúšky dlhodobej stability a skúšky prevádzkovej stálosti:
  • röntgenových prístrojov.
  • zariadení na spracovanie röntgenových filmov.
  • pridružených zariadení a príslušenstva.

Zabezpečenie a realizácia programov kvality pre rádioterapiu

Preberacie skúšky, skúšky dlhodobej stability a skúšky prevádzkovej stálosti:
  • ožarovacích zariadení pre rádioterapiu.
  • plánovacích systémov.

Zabezpečenie a realizácia programov kvality pre veterinárnu rádiológiu

Preberacie skúšky, skúšky dlhodobej stability röntgenových prístrojov.

Zabezpečenie a realizácia programov kvality technických lineárnych urýchľovačov

Preberacie skúšky, skúšky dlhodobej stability technických lineárnych urýchľovačov.