Služby

Dokumentácia pre vydanie povolenia

Spracovanie dokumentácie pre pracoviská so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

  • Vypracovanie prevádzkových predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
  • Vypracovanie programu zabezpečenia kvality radiačnej ochrany.
  • Vypracovanie monitorovacieho plánu pracoviska.
  • Vypracovanie havarijného plánu pracoviska.
  • Vypracovanie návrhu na vymedzenie kontrolovaného a sledovaného pásma na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia