Služby

Osobná dozimetria

Zabezpečujeme služby osobnej dozimetrie pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.


Bližšie informácie môžete získať na dozimetria@uro.sk