Produkty

Meracie prístroje


RaySafe X2

RaySafe X2 je systém pre meranie a analýzu expozičných parametrov rtg prístrojov, včítane grafického zobrazenia priebehu kV a dávky priamo na displeji R2, bez použitia PC.


74 x 142 x 28 mm

RaySafe Xi

RaySafe Xi je kompletný systém pre meranie viacerých parametrov na rádiologických modalitách (skiaskopia, skiagrafia, mamografia, CT, ....).
RaySafe Xi meria nasledovné parametre :
kVP | mA | mAs | HVL | expozičný čas | dávka | dávka/pulz | príkon dávky | krivky | jas (diagnostického monitoru)

Všetky zmerané hodnoty sa ukladajú do pamäte a následne sa dajú exportovať pomocou sériovej linky RS232 do počítača. Program RaySafe Xi View umožňuje zobraziť krivky nameraných hodnôt a následne exportovanie pre ďalšie spracovanie.

Stiahnite si RaySafe Xi špecifikáciu >>>


45 x 108 x 13 mm

Unfors ThinX RAD

Unfors ThinX RAD, je malý a ľahko ovládateľný merací prístroj optimalizovaný na meranie základných parametrov.
Unfors ThinX RAD meria nasledovné parametre :
dávku | kVP | expozičný čas | dávkový príkon | HVL

ThinX Rad stačí nasmerovať do röntgenového zväzku a následne previesť expozíciu. Na displeji sa automaticky zobrazia namerané hodnoty parametrov.


45 x 108 x 13 mm

RaySafe i2

RaySafe i2 je aktívny WIFI dozimetrický systém, ktorý poskytuje prehľad o veľkosti ožiarenia v reálnom čase a taktiež umožňuje spätnú kontrolu dávky v sledovanom období.

RaySafe i2 umožňuje používateľovi okamžite zmeniť svoje správanie v radiačnom poli tak, aby sa minimalizovala dávka ožiarenia.

Stiahnite si RaySafe i2 >>>