Produkty

Meracie prístroje


RaySafe 452 Radiation Survey Meter

RaySafe 452 je výkonný prístroj na meranie ionizujúcho žiarenia (ɑ, β, Ɣ, rtg ) v širokom spektre aplikácií , vrátane detekcie izotopov v nukleárnej medicíne a priemysle, merania rozptýleného röntgenového žiarenia v rádiodiagnostike (mamografia, CT a pod.) a radiačnej onkológii ( lineárne urýchľovače).
Stiahnite si RaySafe 452 špecifikáciu >>>

RaySafe X2

RaySafe X2 je systém pre meranie a analýzu expozičných parametrov rtg prístrojov, včítane grafického zobrazenia priebehu kV a dávky priamo na displeji R2, bez použitia PC.
RaySafe Xi

RaySafe Xi je kompletný systém pre meranie viacerých parametrov na rádiologických modalitách (skiaskopia, skiagrafia, mamografia, CT, ....).
RaySafe Xi meria nasledovné parametre :
kVP | mA | mAs | HVL | expozičný čas | dávka | dávka/pulz | príkon dávky | krivky | jas (diagnostického monitoru)

Všetky zmerané hodnoty sa ukladajú do pamäte a následne sa dajú exportovať pomocou sériovej linky RS232 do počítača. Program RaySafe Xi View umožňuje zobraziť krivky nameraných hodnôt a následne exportovanie pre ďalšie spracovanie.

Stiahnite si RaySafe Xi špecifikáciu >>>


Unfors ThinX RAD

Unfors ThinX RAD, je malý a ľahko ovládateľný merací prístroj optimalizovaný na meranie základných parametrov.
Unfors ThinX RAD meria nasledovné parametre :
dávku | kVP | expozičný čas | dávkový príkon | HVL

ThinX Rad stačí nasmerovať do röntgenového zväzku a následne previesť expozíciu. Na displeji sa automaticky zobrazia namerané hodnoty parametrov.


RaySafe i3

RaySafe i3 je aktívny WIFI dozimetrický systém, ktorý poskytuje prehľad o veľkosti ožiarenia v reálnom čase a taktiež umožňuje spätnú kontrolu dávky v sledovanom období.

RaySafe i3 umožňuje používateľovi okamžite zmeniť svoje správanie v radiačnom poli tak, aby sa minimalizovala dávka ožiarenia.

Stiahnite si RaySafe i3 >>>