Zásady ochrany osobných údajov

Vážená dotknutá osoba,

naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje podľa podmienok, ktoré sú tu popísané. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., so sídlom Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín, IČO: 36 348 279, email: uro@uro.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • sledovania veľkosti ožiarenia počas rádiologických vyšetrení;
 • merania osobnej dozimetrie;
 • vašej účasti na našej výskumnej činnosti, a to len ak nám dáte na to súhlas;
 • vykonávania skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia, monitorovania ionizujúceho žiarenia a vypracovania dokumentácie;
 • vykonávania odbornej prípravy;
 • Ak nám dáte súhlas, spracúvame vaše osobné údaje aj za účelom marketingovej komunikácie, starostlivosti o  zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie;
 • Pokiaľ nás navštívite spracúvame aj vás obrazový záznam v kamerovom systéme za účelom ochrany majetku;
 • Cytogenetické analýzy.

3. Aký je náš oprávnený záujem?

Kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku, ako aj na ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame.

4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať podpísaním samostatného vyhlásenia alebo zakliknutím príslušného checkboxu na web stránke www.uro.sk.

Pre cytogenetické analýzy je súhlas súčasťou žiadanky o vyšetrenie.

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia na email uro@uro.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
 • odovzdaním oznámenia v sídle prevádzkovateľa alebo niektorej z jeho prevádzok.
 • elektronicky, prostredníctvom zaslania žiadosti na odhlásenie, ktorý nájdete TU.

6. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme:

 • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý nás poveril na základe zmluvy spracúvaním vašich osobných údajov;
 • sprostredkovateľovi zabezpečujúcemu správu IT;
 • prevádzkovateľovi, ktorý nás poveril na základe zmluvy spracúvaním vašich osobných údajov;
 • sprostredkovateľovi poskytujúcemu služby pri vyhodnotení dávok ožiarenia;
 • Úradu verejného zdravotníctva na základe rozhodnutia.

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Sledovanie veľkosti ožiarenia pacientov

Osobné údaje uchovávame po neobmedzenú dobu na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Výskumná činnosť

Osobné údaje uchovávame po dobu, na ktorú ste nám dali súhlas.

Osobná dozimetria

Osobné údaje uchovávame po neobmedzenú dobu na základe rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia, monitorovanie ionizujúceho žiarenia, vypracovanie dokumentácie

V pozícii sprostredkovateľa uchovávame osobné údaje podľa pokynov prevádzkovateľa.

Odborná príprava

V pozícii sprostredkovateľa uchovávame osobné údaje podľa pokynov prevádzkovateľa a v pozícii prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 87/2018 Z. z.

Marketing

Vaše osobné údaje spracúvame, pokiaľ svoj súhlasu neodvoláte.

Cytogenetické analýzy

Osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

8. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

9. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu:

Meno a priezvisko: Ing. Michal Lacko
Emailová adresa: lacko@uro.sk

10. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email uro@uro.sk

11.Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v internom programe uloženom na našom serveri.

12. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ zaviedol politiku silných hesiel. Osobné údaje sú prenášané na náš server elektronickým šifrovaným kanálom. Osobné údaje na serveri sú pseudonymizované. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú pravidelne poučené a zaviazané mlčanlivosťou. Priestory, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje sú zabezpečené alarmom.

13. Aké máte práva?

a, Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom.

b, Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c, Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

d, Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e, Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f, Právo namietať

Kedykoľvek máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje, ak ich spacúvame na účely priameho marketingu. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme.

14. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email uro@uro.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
 • odovzdaním oznámenia v sídle prevádzkovateľa

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať.

15. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Táto webstránka používa súbory cookies

Webstránka www.uro.sk používa súbory cookies výhradne len na prispôsobenie obsahu a funkčnosti stránky (Nevyhnutne potrebné súbory).

Súbory cookies nie sú využívané na reklamu, poskytovanie funkcií sociálnym médiám, na analýzu návštevnosti a nie sú zdieľané s tretími stranami.

O súboroch cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý naša webstránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.

Súhlasím